AuditProvádíme statutární audit v souladu s českými právními předpisy.


Auditem se rozumí ověření řádných a mimořádných účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek, případně ověření mezitímní účetní závěrky v souladu s požadavky právních předpisů případně audit dobrovolný.


Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky.


Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření(a peněžních toků) v souladu s českými účetními nebo jinými účetními předpisy.Dále provádíme následující druhy auditů a ověřování:Audity poskytujeme pro všechny druhy podnikatelských subjektů a družstva. K auditu využíváme SW společnosti DATEV

sikula@auditsv.cz, sikulova@auditsv.cz